NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 6 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 6 maja 2020 r.

A+ A-

Ekspert NIST wyjaśnia: Czy można organizować sesje, gdy obowiązuje zakaz zgromadzeń

 

dr Grzegorz Leśniewicz, ekspert NIST dokonując analizy dotyczącej możliwości zwoływania oraz prowadzenia obrad rad gmin, powiatów i sejmików w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19, zwrócił uwagę na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz wskazał na szereg aktów prawnych rangi ustawowej, m.in.: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168) oraz inne. Ponadto omówił szereg rozporządzeń ministra zdrowia wprowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mających również wpływ na działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19. Przedstawił również zmiany w przepisach prawa w tym zakresie, przytaczając m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku, przepisy ustawy - Prawo o zgromadzeniach, Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy ustrojowe samorządu, rozwiewając wątpliwości, że zakaz zgromadzeń nie dotyczy sesji rad gmin, powiatów i sejmików.

 

 Ekspert NIST radzi: Kiedy obradować w trybie zdalnym

 

Zagrożenie wirusem Covid-19 i zmieniające się okoliczności prawne sprawiły, że samorządowcy stanęli przed dylematem, czy jest możliwe organizowanie sesji rady gminy, powiatu i sejmiku w trybie zdalnym.

Do 31 marca 2020 r. na poziomie ustawy nie było przepisów przewidujących organizację sesji w takim trybie. Są jednak samorządy, które w swoim statucie przewidywały taką możliwość prowadzenia obrad, np. Leszno. Były również przypadki samorządów, które zorganizowały sesje zdalnie, chociaż ich statut tego nie przewidywał.

 - Podjęte na tych sesjach uchwały nie zostały zakwestionowane przez organy nadzoru, czyli wojewodów, chociaż to nie oznacza nie zostaną one zakwestionowane w przyszłości przez Sąd Administracyjny – powiedział dr Leśniewicz, ekspert NIST.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość prowadzenia obrad, a także podejmowania uchwał na odległość w dwóch przypadkach: stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii.

Oznacza to oczywiście, że zakończenie stanu epidemii zniesie ustawową możliwość obradowania w takim trybie. Nie ulega również wątpliwości, że zdalna sesja to tylko możliwość, a nie obowiązek. Obradowanie w trybie zdalnym niesie za sobą wiele problemów. Połączenia muszą się odbywać w czasie rzeczywistym. Radni muszą być zaopatrzeni w odpowiednie łącza. Może dojść do sytuacji, w której radny nie ma dostępu do Internetu ze względu na miejsce zamieszkania i wówczas jst powinna mu to łącze zapewnić.

 

Ekspert NIST przypomina: Samorząd dostał nowe uprawnienia w celu złagodzenia skutków epidemii

 

Ustawodawca dał organom stanowiącym szereg nowych uprawnień. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności podatków od nieruchomości, odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych oraz inne możliwości, np. wiele gmin zwalnia od opłat za żłobek i przedszkole. Podczas szkolenia aktywny był chat, na którym zadawano pytania, a prowadzący na bieżąco na nie odpowiadał. Kolejne bezpłatne szkolenie online już w czwartek 7 maja br., a tematem będzie „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna”.

 

 

 

 

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego