Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOpinie i analizy nr 56

Opinie i analizy nr 56

Prawne aspekty nałożenia przez organ JST opłaty za udostępnienie informacji publicznej
Opinie i analizy nr 55

Opinie i analizy nr 55

Kara umowna - zasady naliczania, obrony i miarkowania
Opinie i analizy nr 54

Opinie i analizy nr 54

Status prawny inwestora w prawie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem koncepecji budowlano-prawnych objętych reformą Polskiego Ładu 2021
Opinie i analizy nr 53

Opinie i analizy nr 53

Ustroje jednostek pomocniczych polskich miast w ujęciu porównawczym
Opinie i analizy nr 52

Opinie i analizy nr 52

Rola i znaczenie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w procesie ustawicznego kształcenia archiwistów – pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych
Opinie i analizy nr 51

Opinie i analizy nr 51

Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania wiedzą przez samorządy w dobie pandemii
Opinie i analizy nr 50

Opinie i analizy nr 50

Organizacja i funkcjonowanie polskich gmin uzdrowiskowych
Opinie i analizy nr 49

Opinie i analizy nr 49

Kompetentni przywódcy w jst
Opinie i analizy nr 48

Opinie i analizy nr 48

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Opinie i analizy nr 47

Opinie i analizy nr 47

Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
Opinie i analizy nr 46

Opinie i analizy nr 46

Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
Opinie i analizy nr 45

Opinie i analizy nr 45

Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
Opinie i analizy nr 44

Opinie i analizy nr 44

Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
Opinie i analizy nr 43

Opinie i analizy nr 43

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
Opinie i analizy nr 42

Opinie i analizy nr 42

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
Opinie i analizy nr 41

Opinie i analizy nr 41

Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
Opinie i analizy nr 40

Opinie i analizy nr 40

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
Opinie i analizy nr 39

Opinie i analizy nr 39

Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
Opinie i analizy nr 38

Opinie i analizy nr 38

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
Opinie i analizy nr 37

Opinie i analizy nr 37

Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
 
1 
2 
3 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego