Strona główna » Prawo

PrawoRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109)

Data wejścia w życie: 13 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 2495)

Data wejścia w życie: 7 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422)

Data wejścia w życie: 6 stycznia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2017 poz. 2379)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2017 poz. 2401)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2248)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2017 poz. 1750)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w art. 574 ustawy

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2017 poz. 2282)

Data wejścia w życie: 23 grudnia 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz.U. 2017 poz. 2475)

Data wejścia w życie: 30 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 2232)

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych usta (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 2280)

Data wejścia w życie: 9 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141)

Data wejścia w życie: 6 grudnia 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim (Dz.U. 2017 poz. 2182)

Data wejścia w życie: 28 listopada 2017 roku

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
... 
12 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego