Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2018 poz. 2050)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2018 poz. 2050)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
2) warunki, jakim powinna odpowiadać uproszczona ewidencja.
• Zgodnie z rozporządzeniem uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:
1) zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) karty przychodów pracownika;
4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002050 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego