Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1703)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1703)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie powierza zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” jako zarządzającemu obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji:
1) wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, na obszarze przypisanym temu zarządzającemu,
2) wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji, o której mowa w pkt 1 powyżej.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001703 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego