Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 poz. 1627)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 poz. 1627)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie określa wzory:
1) półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
4) kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
5) rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
6) rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego