NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności przez:

1) obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

  • Ustawa m.in.:

- umożliwia związkowi metropolitalnemu realizacji niektórych, spoczywających dotąd na gminach, zadań  związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;

- umożliwia gminom indywidualne rozliczanie wytwórców odpadów z obowiązku selektywnego zbierania odpadów w lokalach budynków wielolokalowych pod warunkiem zapewnienia technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach;

- doprecyzowuje przepisy określające obowiązki gminy w zakresie odbierania od mieszkańców bioodpadów - gmina może nie odbierać tego rodzaju odpadów, jeśli mieszkańcy zagospodarowują je we własnym zakresie;

- umożliwia gminom częściowe odstępstwa od obowiązku selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych - odstępstwo byłoby wprowadzane w drodze decyzji ministra właściwego do spraw klimatu, pod określonymi warunkami, np. selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów komunalnych nie jest technicznie wykonalne, lub pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty ekonomiczne;

- wprowadza możliwość obligatoryjnego objęcia gminnym systemem odbioru odpadów tych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne;

- doprecyzowuje kwestie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. kwestię naliczania stawki opłaty w przypadku, gdy podstawą określania wysokości opłaty jest ilość zużytej wody, czy w przypadku określania wysokości opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001648

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego