Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu:

- wprowadzenie podwyżki płac dla nauczycieli;

- wprowadzenie dodatkowego świadczenia na start dla młodych nauczycieli;

- określenie bezpośrednio w przepisach ustawy minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo;

- skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela i powrót do zasad oceny jego pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców.

  • Konsekwencją powyższego są zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w myśl których Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem dodatkowych elementów, tj.:

- liczby nauczycieli stażystów uprawnionych do świadczenia na start, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

- sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001287

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego