Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Ustawa ma na celu przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszaru Polski oraz wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r.
• Nowelizacja zobowiązuje organy sporządzające programy ochrony powietrza (POP) do uwzględnienia wymogu, by działania naprawcze w nich przewidziane umożliwiały ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie, a także określa niezbędny zakres tworzonych programów ochrony powietrza i skraca o 3 miesiące terminy związane z opracowywaniem i opiniowaniem na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych (PDK).
• Program ochrony powietrza ma zawierać w szczególności:
1) informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń;
2) podział źródeł zanieczyszczeń;
3) scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu;
4) harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania:
a) krótkoterminowe – na okres nie dłuższy niż 2 lata,
b) średnioterminowe – na okres nie dłuższy niż 4 lata,
c) długoterminowe – na okres nie dłuższy niż 6 lat;
5) szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych;
6) wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych;
7) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem oraz w roku zakończenia realizacji programu;
8) podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych;
9) obowiązki i ograniczenia wynikające z programu;
10) uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień programu.
• Ustawa nałożyła nowy obowiązek na zarząd województwa nałożono polegający na monitorowaniu postępu w realizacji działań naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym przez podmioty i organy wskazane w POP oraz w PDK oraz przekazywania corocznych sprawozdań z postępu realizacji działań naprawczych wynikających z POP oraz PDK.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001211

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego