Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1090)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1090)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• W myśl ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przy pomocy Głównego Geodety Kraju, a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonuje zadania wskazane w art. 18 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj. tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej.
• Zgodnie z ustawą Sprawy wszczęte od dnia 1 stycznia 2017 r. i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w których właściwy, na mocy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, staje się:
1) Główny Geodeta Kraju – stają się sprawami Głównego Geodety Kraju,
2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – stają się sprawami ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001090

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego