NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 218)

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 218)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Celem ustawy jest zwiększenie motywacji osób wykluczonych społecznie do podjęcia reintegracji zawodowej i społecznej w celu wykształcenia odpowiednich postaw życiowych, pełnienia ról społecznych zarówno w miejscu pracy czy zamieszkania oraz odbudowania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
  • Ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:

- rezygnacja z przesłanki ubóstwa, jako decydującej o dostępie do instrumentów przewidzianych w ustawie, co pozwoli rozszerzyć ofertę Centrów Integracji Społecznej (CIS) na nowe grupy osób,

- umożliwienie uczestnictwa w CIS osobom, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

- poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do tworzenia CIS o spółdzielnie socjalne osób fizycznych,

- uszczegółowienie zasad nadzoru nad działalnością CIS sprawowanego przez wojewodę,

- zmodyfikowanie finasowania CIS i Klubów Integracji Społecznej (m.in. w zakresie przeznaczenia dotacji przyznawanej przez marszałka województwa, poszerzenia źródeł finansowania CIS),

- wprowadzenie licznych zmian dotyczących uczestników CIS (m.in. w zakresie tygodniowego czasu pobytu w CIS, wydłużenia maksymalnego okresu uczestnictwa w zajęciach CIS do 24 miesięcy, podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego ze 100% do 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększenia liczby dni wolnych od zajęć w CIS z 6 do 12 dni oraz dni wolnych z powodu niezdolności do uczestnictwa wskutek choroby z 14 do 21 dni, podniesienia maksymalnej wysokości motywacyjnej premii integracyjnej z 50% do 100% świadczenia integracyjnego).

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000218

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego