Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 2495)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 2495)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma celu wprowadzenie regulacji zapewniających skuteczne realizowanie obowiązków wynikających z obowiązującej od dnia 2 września 2016 r. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
  • Ustawa umożliwia wykonanie ustaw dekomunizacyjnych, dzięki wprowadzeniu przepisów umożliwiających wojewodom wydanie zarządzenia zastępczego podlegającego wykonaniu począwszy od dnia jego wejścia w życie, w którym wojewoda będzie mógł nadać nazwę zgodną z wymaganiami ustawy.
  • W przypadku niewykonania tego zarządzenia przez zobowiązane organy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie, wojewoda zapewni jego wykonanie na koszt jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego bądź związku metropolitalnego.
  • Zgodnie z ustawą, zmiana nazwy nadanej w trybie zarządzenia zastępczego jest możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek zgody Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz właściwego wojewody; skarga na zarządzenie zastępcze będzie przysługiwała tylko w przypadku, gdy brak możliwości wykonania obowiązku określonego ustawą wynikał z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego.
  • Ustawa wyznacza nowy termin właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób na usunięcie tego pomnika – musi to nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002495

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego