Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa wprowadza zmiany zmierzające do tego, aby nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej było zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.
  • Nowelizacja wprowadza zmianę art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. wskazującą, iż również nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przed upływem terminu na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym, będzie równoznaczne z dochowaniem terminu do dokonania tej czynności. Ponadto ww. przepis rozciąga powyższą zasadę na pisma nadane w placówkach pocztowych Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze 
  • Ponadto, zmianie ulega przepis art. 40 § 4 k.p.a. zgodnie z którym obecnie strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001133

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego