Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Ustawa jest konsekwencja wejścia w życie:
1) dyrektywy Komisji (UE) 2015/1127 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, z późn. zm.),
2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.),
3) rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1).
• Odnośnie uregulowań obejmujących rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, ustawa wprowadza zmianę polegającą na dodaniu do katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wpis do rejestru, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem tych posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów – ta ostatnia grupa jest wpisywana do rejestru z urzędu - obowiązek wpisu do rejestru, nałożony na wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, wiąże się z koniecznością prowadzenia przez nich ewidencji oraz składania sprawozdań za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
• Ustawa uściśla również kontrolę przekazywania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości - w tym celu ustawa wprowadza wymóg posiadania przez kierowcę, w trakcie transportu odpadów, potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. Obowiązek ten ma umożliwić weryfikację zawartych w karcie informacji dotyczących transportowanych odpadów ze stanem rzeczywistym.
• Ustawa wprowadza instytucję karty przekazania odpadów komunalnych, prowadzonej przez podmiot będący odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która będzie sporządzana odrębnie dla każdego transportu odpadów komunalnych – rozwiązanie to ma pozwolić na każdorazowe potwierdzenie przejęcia odpadów komunalnych i rozliczenie mas tych odpadów, odebranych z terenów poszczególnych gmin, w systemie dziennym.
• Wskazani w ustawie użytkownicy Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. minister właściwy do spraw środowiska, administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz marszałkowie województw, wojewodowie, starostowie, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zarządy związków międzygminnych, posiadają uprawnienia do ciągłego dostępu do BDO oraz możliwości weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002422

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego