Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 761)

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 761)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa stanowi uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, przypisanych im w przepisach rozdziałów 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły. Wprowadzono także możliwość upoważnienia nauczyciela do realizowania tych zadań. Natomiast w przypadku gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
  • Zmiany wprowadzone ustawą polegają także na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym, mając na uwadze powyższą zasadę, dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast w przypadku, gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
  • Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z powyższą zasadą, będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
  • W myśl ustawy w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000761

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego