NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1270)

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1270)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa przewiduje wiele szczegółowych zmian, do najważniejszych należy zaliczyć zmiany wynikające z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022–2023/2024, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku ze stanem epidemii.
  • Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki, co jest konieczne z punktu widzenia informacji płynących z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży.
  • Ustawa przewiduje także zachowanie w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty (w tym zachowania w mocy powyższego rozwiązania w stosunku do osoby niebędącej nauczycielem) dokonanego przed dniem 2 września 2021 r.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001270

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego