Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 710)

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 710)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa stanowi, iż do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2018 r., dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz decyzji, przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, zastosowanie znajdą, co do zasady, przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r., a nie jak ma to miejsce obecnie, nowe przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
  • Ustawa uchyla także wymóg określenia wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, jako elementu wniosku o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zgody na rozporządzenie nieruchomością przez Wody Polskie.

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000710

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego