Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa stała się niezbędna z uwagi na uchylenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwalenie czterech innych ustaw wchodzących w skład tzw. „Konstytucji Biznesu”, tj.:

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

które to ustawy nowelizują wiele przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych. Ponadto, wraz z wprowadzeniem ww. ustaw, pojawiła się potrzeba ustanowienia obszernych przepisów przejściowych i dostosowujących.

  • Oprócz regulacji mających na celu dostosowanie różnego rodzaju aktów prawnych do rozwiązań wprowadzanych przez pakiet ustaw tworzących „Konstytucję Biznesu”, ustawa wprowadza istotną zmianę w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - dotyczy ona art. 14 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i ma na celu odformalizowanie sposobów załatwiania spraw administracyjnych. Obecnie obowiązująca regulacja przewidywała, że jeżeli przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, dana sprawa może zostać załatwiona ustnie. W wyniku wprowadzonych ustawą zmian będzie to mogło nastąpić także drogą telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź też innych form łączności.
  • Ponadto, w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono nowy art. 14a, którego celem jest nałożenie na organy publiczne obowiązku umożliwienia stronom postępowania dokonywania oceny działania urzędów, w tym pracowników tych urzędów.

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000650

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego