Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 700)

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 700)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Celem ustawy jest uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej, odnoszących się do placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.
• Ustawa wprowadza dodatkowy typ placówki, tj. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
• Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ma zapewnić osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
• W schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą mogły przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę
• Placówki te będą prowadzone przez gminy, które są obowiązane w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 2 lit. i–k i art. 2 ustawy, tj. po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, do przekazania właściwym wojewodom danych do rejestru zawierającego wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia.
• Zgodnie z ustawą wojewoda będzie prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach; Rejestr ten będzie zawierał:
1) wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia – adres, formę i nazwę placówki, pod którą jest ona prowadzona;
2) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym placówkę nie jest gmina zgłaszająca, w tym:
a) nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę,
b) formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę;
3) liczbę miejsc w poszczególnych formach placówek;
4) w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie, oraz liczbę miejsc w placówce, których dotyczy porozumienie.
• Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem gmina obowiązana będzie zgłosić odpowiedniemu wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000700

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego