Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)

Data wejścia w życie: 12 września 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

Data wejścia w życie: 1 września 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1309)

Data wejścia w życie: 15 sierpnia 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1095)

Data wejścia w życie: 14 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

Data wejścia w życie: 3 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2019 poz. 968)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 924)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2019 poz. 1016)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 761)

Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2019 roku

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

Data wejścia w życie: 5 kwietnia 2019 roku

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 504)

Data wejścia w życie: 16 marca 2019 roku

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019 poz. 273)

Data wejścia w życie: 13 lutego 2019 roku

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2019 poz. 270)

Data wejścia w życie: 13 lutego 2019 roku

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2018 roku (z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21-23, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 12 września 2018 r. oraz art. 1 pkt 24 i 27, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.)

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2161)

Data wejścia w życie: 4 grudnia 2018 roku

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1349)

Data wejścia w życie: 20 lipca 2018 roku

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276)

Data wejścia w życie: 14 lipca 2018 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego