Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1090)

Data wejścia w życie: 21 czerwca 2018 roku

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 756)

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310)

Data wejścia w życie: 9 marca 2018 roku

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 159)

Data wejścia w życie: 3 lutego 2018 roku

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 700)

Data wejścia w życie: 11 maja 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 374)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 50)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 2495)

Data wejścia w życie: 7 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2422)

Data wejścia w życie: 6 stycznia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w art. 574 ustawy

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2017 poz. 2282)

Data wejścia w życie: 23 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 2232)

Data wejścia w życie: 19 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych usta (Dz.U. 2017 poz. 2180)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141)

Data wejścia w życie: 6 grudnia 2017 roku

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2017 poz. 1930)

Data wejścia w życie: 18 listopada 2017 roku

1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego