Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019 poz. 730)

Data wejścia w życie: 5 kwietnia 2019 roku

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 504)

Data wejścia w życie: 16 marca 2019 roku

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019 poz. 273)

Data wejścia w życie: 13 lutego 2019 roku

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2019 poz. 270)

Data wejścia w życie: 13 lutego 2019 roku

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2018 roku (z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21-23, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 12 września 2018 r. oraz art. 1 pkt 24 i 27, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.)

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2161)

Data wejścia w życie: 4 grudnia 2018 roku

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1349)

Data wejścia w życie: 20 lipca 2018 roku

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276)

Data wejścia w życie: 14 lipca 2018 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)

Data wejścia w życie: 30 czerwca 2018 roku (z wyjątkiem art. 38 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, które wchodzą w życie 16 czerwca 2019 r.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1090)

Data wejścia w życie: 21 czerwca 2018 roku

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 roku

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 756)

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310)

Data wejścia w życie: 9 marca 2018 roku

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 159)

Data wejścia w życie: 3 lutego 2018 roku

Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 700)

Data wejścia w życie: 11 maja 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2018 roku z wyjątkami wskazanymi w ustawie.

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego