TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NIST29 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Krajowy System Bezpieczeństwa - dobre praktyki w jednostce samorządu terytorialnego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: ograniczone zaufanie wobec podmiotów zewnętrznych i użytkowanych przez nie systemów, ochrona “w głąb” (ang. Defense in depth), czyli warstwowość zabezpieczeń i ich spójność pionowa i pozioma - casus Linii Maginota, „najsłabsze ogniwo” (ang. Weakest link in the chain), czyli każdy system jest tak bezpieczny, jak jego najsłabiej chroniony element oraz korzystanie z doświadczeń (ang. Learn from experience). Szkolenie poprowadził dr Krzysztof Świtała.


26 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Odpowiedzialność finansowa JST ponoszona w postępowaniu sądowo-administracyjnym - zagadnienia praktyczne” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący dr Kazimierz Pawlik omówił m.in: istotę odpowiedzialności sądowo-administracyjnej, obowiązki organów JST w związku z wpłynięciem skargi, odpowiedzialność za nieterminowe przekazanie skargi oraz akt sprawy. Zaprezentował również przesłanki orzeczenia grzywny w sprawach ze skarg na bezczynność. Na koniec poruszona została kwestia zasad odpowiedzialności za wynik sporu sądowo-administracyjnego i finansowe konsekwencje niewykonania wyroku sądowego.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego - Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Krajowe Ramy Interoperacyjności i RODO”, które odbędzie się 26 czerwca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Krzysztof Świtała.

25 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 60 urzędników. Prowadząca dr hab. Małgorzata Ganczar zapoznała uczestników z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych. Omówiła również m. in. różnice między pracą zdalną, a telepracą. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani m.in. z kwestią szacowania ryzyka naruszenia ochrony danych w pracy zdalnej, obowiązkami pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem pracy zdalnej oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej.

24 czerwca 20202 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zapoznali się z charakterem prawnym instytucji doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym oraz prawami i obowiązkami adresatów korespondencji. Omówiona została również wadliwość doręczenia zastępczego i jego wpływ na skuteczność tej czynności, a także skutki prawne doręczenia zastępczego w sytuacji zmiany adresu miejsca zamieszkania. Szkolenie poprowadził dr Mariusz Paradowski.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego”, które odbędzie się 23 czerwca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.


22 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kluczowe zagadnienia prawne” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 60 urzędników samorządowych. Prowadzący dr hab. Maciej Nowak, radca prawny, omówił m.in.: kwalifikację inwestycji celu publicznego, zasady kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa , kwestię dostępu inwestycji do drogi publicznej oraz zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

19 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online „Operatorzy usług kluczowych w jednostce samorządu terytorialnego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prelegent, dr Krzysztof Świtała, omówił m.in.: definicje i regulacje prawne oraz struktura dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym i audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Praktyka rozpatrywania nadzwyczajnych środków odwoławczych przed organami JST”, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 13.00 - 15.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

17 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Zmiany w prawie budowlanym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania zostały omówione m.in: obszar oddziaływania obiektu, krąg podmiotów w postępowaniu budowlano-prawnym, projekt techniczny jako część projektu budowlanego oraz legalizacja samowoli budowlanej.

16 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line - „Funkcjonowanie i zasady planowanego powrotu do urzędów w świetle obostrzeń wynikających
z epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Zajęcia poprowadził dr Dariusz Stopczyk, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa łódzkiego. Prelegent omówił m.in. organizację punktów przyjęć interesantów w świetle Covid-19, realne zagrożenia, aktualne wytyczne dot. stanowisk pracy, zasady stosowania środków ochrony osobistej wymogi a codzienność zawodowa oraz rodzaje ochron osobistych i ich skuteczność.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Finansowe konsekwencje uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego”, które odbędzie się 15 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Maciej Nowak.

12 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W zajęciach wzięło udział blisko 80 urzędników. Prowadząca, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf omówiła m.in. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie i kontrolę jego realizacji. Poruszona została również kwestia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji. Nie zabrakło również wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa.

10 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Procedura administracyjna w zakresie warunków zabudowy” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący dr Mariusz Paradowski omówił m.in. charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i sposób określania warunków zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych

10 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie „Znaczenie prawidłowego doręczania pism w praktyce organów administracji publicznej, w świetle zagrożenia COVID-19” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadząca dr Joanna Wyporska-Frankiewicz zapoznała uczestników m.in. z: istotą doręczenia i jego sposobami, zasadami doręczania pism, skutecznością obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie adresu, oceną prawidłowości doręczania pism w świetle zagrożenia COVID-19.

9 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w JST - praktyczne zastosowanie” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem - w zajęciach wzięło udział prawie 80 osób. Prowadzący dr Tomasz Matuszak omówił m.in: organizacje pracy archiwum zakładowego, zasady i tryb przejmowania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz archiwów państwowych. sprawozdawczość i ewidencja archiwum zakładowego, a także brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wszczęcie postępowania administracyjnego”, które odbędzie się 9 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Marcin Adamczyk.

8 czerwca 2020 r. odbyło się szkolenie pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. To kolejne szkolenie on-line skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas jego trwania prowadzący dr hab. Maciej Nowak omówił m.in. zakres planów miejscowych oraz innych aktów polityki przestrzennej. Uczestnicy szkolenia poznali również kwestie związane z wykładnią treści planów zagospodarowania przestrzennego.


8 czerwca 2020 r. odbyło się szkolenie pt. „Krajowy System Cyberbezpieczeństwa a jednostka samorządu terytorialnego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cyberprzesztrzeni, zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych osobowych. Prowadzący - dr Krzysztof Świtała, przedstawił m.in. Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024 oraz omówił obowiązki jednostki samorządu terytorialnego w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w relacji do innych pokrewnych regulacji.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
... 
22 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego