TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe

Wydarzenia naukoweZ okazji jubileuszu 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej, minister Mariusz Kamiński skierował list okazjonalny do ministrów spraw wewnętrznych Czech, Słowacji i Węgier.

Do końca stycznia 2021 r. gminy mają czas na zgłoszenie się do nowej edycji programu Opieka 75+, dzięki któremu poprawia się dostępność do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. Gminy, które przystąpią do programu mogą liczyć na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.


Do 30 marca 2021 r. można zgłaszać kandydatury samorządowców do honorowej nagrody Ambasadora Kultury Tradycyjnej. Laureat zostanie ogłoszony podczas dorocznej gali Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Tytuł przyznawany jest od 2014 roku samorządowcom, którzy w szczególny sposób troszczą się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie.

„Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków” - zaznaczył Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 8 lutego 2021 r. w Świętochłowicach.

Ruszył nabór projektów w konkursie edukacji ekologicznej EKOczynni. W ramach przedsięwzięcia szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości aż do 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczono dla samorządów z terenu województwa podkarpackiego, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi z czerwca 2020 r.

Do akcji zgłosiło się ponad 12 tys. OSP i ponad pół miliona strażaków. W najbliższym czasie można spodziewać się w gminach druhów OSP, którzy będą informować obywateli o Narodowym Programie Szczepień – ogłosił wiceminister Maciej Wąsik. W konferencji prasowej na temat zaangażowania Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w realizację Narodowego Programu Szczepień wziął również udział Michał Dworczyk – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Andrzej Matczak – druh OSP.

„Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – 2 lutego 2021 r. to nowa ważna data dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora” – poinformował Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Projekt reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone są do poruszania się po drogach publicznych. Projekt wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami będą zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

"Przygotowaliśmy bezpieczny i wspierający odbudowę gospodarki budżet na 2021 r. Wydatki pozwolą zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki. Na poziom dochodów wpływy będą miały powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu oraz kontynuowane i nowe działania uszczelniające system podatkowy. Środki przeznaczymy na pobudzanie gospodarki, działania proinwestycyjne oraz na kontynuację programów rządowych" - mówi Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do Spraw Cyfryzacji czwartej kadencji, która działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346). Jest powoływanym na dwuletnią kadencję organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Będzie się składać z 15 - 20 członków. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Od 19 stycznia 2021 r. gminy mogą ubiegać się o dodatkowe, bezzwrotne środki finansowe na mieszkalnictwo społeczne. Gmina będzie mogła uzyskać środki na założenie SIM (objęcie udziałów w tworzonym SIM) lub dołączenie do istniejącego SIM/TBS (objęcie nowych udziałów). Objęcie udziałów w SIM/TBS musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty środków pieniężnych na cel wskazany we wniosku. W innym przypadku wsparcie podlega zwrotowi na rachunek Funduszu z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania wypłaty do dnia zwrotu.

Negocjacje w Brukseli zakończyły się imponującym wynikiem - mamy do dyspozycji 770 miliardów z funduszy unijnych z nowego budżetu i z Funduszu Odbudowy. W ramach Umowy Partnerstwa będziemy konsultować część, która dotyczy polityki spójności, czyli 72,2 mld euro i dodatkowych 3,8 mld euro, które zostaną przeznaczone na sprawiedliwą transformację obszarów górniczych. Nasz kolejny podcast "Prosto ze Wspólnej" dotyczy trwających właśnie w regionach konsultacji Umowy Partnerstwa.

27 stycznia 2021 obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, wzięły w nim udział Dyrektor dr Iwona Wieczorek i Wicedyrektor Sylwia Ługow-ska-Bulak. Tematem obrad była m.in. realizacja Narodowego Programu Szczepień, w tym współpraca rządu i samorządu w sprawie dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. W dyskusji uczestniczył Minister Michał Dworczyk, który ze strony rządu koordynuje realizację programu szcze-pień przeciw COVID-19 w Polsce.

26 stycznia 2021 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczyli w XI Konferencji Naukowej nt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbyła się w trybie on-line. Organizatorami wydarzania byli: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Opracowanie i wdrożenie jednolitego, ogólnopolskiego systemu, który ułatwi pracę urzędników i pomoże w nauce zdalnej to cel projektu finansowanego z budżetu państwa i funduszy unijnych. Projekt ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały porozumienie o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zachęcamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach online poświęconych prowadzeniu projektów grupowych w szkole. Webinar zostanie przeprowadzony 20 stycznia br. w ramach programu edukacyjno-ekologicznego EKOczynni. Przedsięwzięcie jest skierowane do szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Organizuje je Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok prowadzony będzie do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach. Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
... 
44 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego