NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

A+ A-

Zasady udzielania absolutorium

 

W samorządzie oprócz kompetencji uchwałodawczych rada pełni również funkcję kontrolną. Rada gminy kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Wyłączną kompetencją rady jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi jst.

- Zdarzało się, że kwesta udzielenia absolutorium było polem starć pomiędzy organem wykonawczym a radą - powiedział dr Grzegorz Leśniewicz. - Jednak jedynym kryterium dotyczącym udzielenia lub nieudzielenia absolutorium jest kwestia wykonania budżetu zgodnie z wolą rady o czym mówi wyrok NSA 26 października 2020.r. Podstawą do nieudzielenia absolutorium nie mogą być np. zastrzeżenia rady co do całokształtu pracy organu wykonawczego.

 

Debata o stanie jst

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na organ wykonawczy obowiązek corocznego przedstawiania raportu o stanie jst. Raport musi być składany co roku do 31 maja.

Pewne zapisy w ustawie nie są precyzyjne w kwestii, czy raport powinien być przedstawiany na jednej sesji, a na kolejne powinna odbyć się debata i głosowanie? Nie jest też uregulowana jasno kwestia, czy w debacie może wziąć udział marszałek, starosta, burmistrz lub wójt, chociaż oczywiście wydaje się logiczne, że powinien mieć do tego prawo. W debacie mogą natomiast wziąć udział mieszkańcy. Zainteresowany na dzień przed sesją musi złożyć stosowny wniosek poparty odpowiedną liczbą podpisów (jest ona uzależniona od wielkości jst). Ustawa określa maksymalną liczbę mieszkańców mogących wziąć udział w debacie na 15 osób. Większa liczba jest możliwa za zgodą rady. Podsumowaniem debaty jest głosowanie nad votum zaufania. W przypadku nieudzielenia votum zaufania przez radę dwa razy z rzędu, rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum.

 

Nowe terminy w związku z COVID-19

 

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło organowi wykonawczemu czas na złożenie sprawozdania finansowego do 30 lipca 2020 r. Organ stanowiący ma natomiast czas na rozpatrzenie i zatwierdzenie do 29 sierpnia 2020 r.

Wydłużony został również czas na przedstawienie raportu o stanie jst - do 30 lipca, a na podjęcie uchwały w sprawie votum zaufania organ stanowiący ma czas do 29 sierpnia. (podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2"). Dr Leśniewicz zaznacza, że zmiana terminów ma charakter incydentalny.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego