Strona główna » Prawo

PrawoUstawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1118)

Data wejścia w życie: 12 grudnia 2018 roku (z wyjątkiem art. 1 pkt 3 lit. c tiret drugie, pkt 21-23, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 12 września 2018 r. oraz art. 1 pkt 24 i 27, art. 6 i art. 7, które wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1349)

Data wejścia w życie: 20 lipca 2018 roku

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1276)

Data wejścia w życie: 14 lipca 2018 roku (z licznymi wyjątkami wskazanymi w art. 17 ustawy)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)

Data wejścia w życie: 30 czerwca 2018 roku (z wyjątkiem art. 38 pkt 2, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, które wchodzą w życie 16 czerwca 2019 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2018 poz. 1204)

Data wejścia w życie: 23 czerwca 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. 2018 poz. 1203)

Data wejścia w życie: 23 czerwca 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody (Dz.U. 2018 poz. 973)

Data wejścia w życie: 22 czerwca 2018 roku

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 1090)

Data wejścia w życie: 21 czerwca 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2018 poz. 1061)

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2018 roku

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936)

Data wejścia w życie: 19 maja 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822)

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 roku

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 756)

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. 2018 poz. 823)

Data wejścia w życie: 1 maja 2018 roku

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018 poz. 650)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647)

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. Dz.U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2018 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz.U. 2018 poz. 682)

Data wejścia w życie: 21 kwietnia 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2018 poz. 665)

Data wejścia w życie: 19 kwietnia 2018 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
11 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego