NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » O wydawnictwie

O wydawnictwie

A+ A-

Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wiąże swoją historię z powstaniem Instytutu i stanowi jego integralną część. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzoną 3 września 2015 r. w celu realizowania zadań na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania oraz prowadzenia badań i analiz w zakresie funkcjonowania jst. Do najistotniejszych obszarów działania Instytutu należy m.in. opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. NIST prowadzi także działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Działalność Wydawnictwa wpisuje się w misję Instytutu, której ważnym elementem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Instytut prowadzi aktywną działalność w zakresie publikowania ekspertyz i opinii dotyczących szeroko rozumianej problematyki samorządowej. Prowadzi także badania naukowe. Ekspertyzy i opinie są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej NIST https://www.nist.gov.pl/ekspertyzy-i-opracowania. Raporty z badań publikowane są w zakładce https://www.nist.gov.pl/badania-i-raporty.

Kilkuletnia działalność publikacyjna jest dowodem sprawności NIST w zakresie publikowania i upowszechniania wiedzy. Cyklicznie na stronie Instytutu ukazują się nowe dokumenty opracowane zarówno przez ekspertów, jak i pracowników Instytutu. Niezależnie od intensywnej działalności publikacyjnej dotyczącej opinii i ekspertyz NIST ma na swoim koncie wydanie kilkunastu prac zwartych wydanych pod własną marką. Instytut opublikował także kilka prac we współpracy z innymi wydawnictwami i był aktywnie zaangażowany w opracowanie tekstów zarówno od strony merytorycznej, jak i redakcyjnej.

W latach 2016-2024 nakładem Wydawnictwa ukazało się ponad 20 publikacji (w tym dwie rocznicowe) odnoszących się do problematyki samorządowej. Wiodącą dziedzinę Wydawnictwa stanowią nauki społeczne. Dotychczas wydane publikacje prezentują następujące dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse, nauki  o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne.

 • Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, 2016
 • Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, 2016
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, 2016
 • Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, 2016
 • Konsolidacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Aspekt praktyczny wdrożenia oraz rozliczenia VAT naliczonego metodą prewspółczynnika, 2017
 • Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, 2017
 • Precedencja podczas uroczystości publicznych, 2017
 • Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej, 2017
 • Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, 2018
 • Sto lat samorządu. Sto lat niepodległości, 2018
 • Słownik pojęć w administracji publicznej/ Dictionary of public administration, 2018
 • Współpraca międzynarodowa miast polskich. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, 2018
 • Wybrane zagadnienia modelu prawnego władztwa planistycznego gminy, 2018
 • Transport zbiorowy w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast. Doświadczenia jst”, 2018
 • Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w działalności samorządowej - krótki poradnik, 2018
 • Elementy protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u i etykiety w działalności publicznej samorządowca, 2019
 • Działalność uzdrowiskowa polskich gmin – wybrane zagadnienia, 2020
 • Trzy dekady doświadczeń samorządu terytorialnego, 2020
 • Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza, 2020
 • Nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym w jst, 2021
 • Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego, 2021
 • Health Resort Activity of Polish Communes, 2021
 • Zabytkowa zieleń i jej rewaloryzacja w działaniach samorządu terytorialnego, 2022
 • Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego w zakresie gospodarki ściekowej oraz tworzenia terenów zieleni w przestrzeni publicznej, 2022
 • Wybrane aspekty współpracy miedzynarodowej jednistek samorządu terytorialnego, 2023

 • Wykorzystanie  inteligentnych rozwiązań z obszaru eco city przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, 2023
 • Rozwój inteligentnych w Polsce. Rozwiązania smart city w praktyce,2023

Wśród etatowych pracowników Instytutu znajdują się osoby posiadające tytuły i stopnie naukowe, które są zaangażowane w dalszy rozwój wydawnictwa.

Rada Programowa Wydawnictwa:

dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Tomasz Czapla - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Jan Fazlagić - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Mirosław Karpiuk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Izabela Warwas - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Paweł Sobczyk - Uniwersytet Opolski

Sekretarz Wydawnictwa - mgr Agnieszka Hermel, Kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

The publishing house of NIST (the National Institute of Local Government)

The publishing house of NIST (the National Institute of Local Government) ties its history to the establishment of the Institute and is an integral part of it. NIST is a state budgetary unit subordinate to the Minister of Internal Affairs and Administration established on September 3, 2015 in order to carry out tasks for the harmonious development of local self-government and raising the standards of its operation, as well as to conduct research and analyses on the functioning of local self-governments. The most important areas of the Institute's activity include the development of expert opinions, opinions and assessments concerning the functioning of local self-government. NIST also conducts educational, training and publishing activities.

The Publishing House's activity is in line with the Institute's mission, an important element of which is the dissemination of knowledge and raising the competence of local government employees at all levels. The Institute is active in publishing expert opinions and opinions concerning widely understood self-government issues. It also carries out scientific research. Expertises and opinions are available free of charge on the NIST website https://www.nist.gov.pl/ekspertyzy-i-opracowania. The research reports are published here https://www.nist.gov.pl/badania-i-raporty.

Several years of publishing activity proves NIST's efficiency in publishing and disseminating knowledge. New documents prepared both by experts and the Institute's employees are periodically published on the Institute's website. Regardless of the intensive publishing activity concerning opinions and expertise, NIST has published several compact works under its own brand. The Institute has also published a number of papers in cooperation with other publishing houses and has been actively involved in drafting the texts, both from the content and editorial point of view.

In 2016-2020, the Publishing House published more than a dozen scientific works (including two anniversary publications) containing issues in the field of local self-government. The leading field of the Publishing House is social sciences. The publications published so far present the following scientific disciplines: economics and finance, security sciences, political and administrative sciences, management and quality sciences, legal sciences.

Legal aspects of organisation and functioning of local government shared services centres, 2016

Selected aspects of performing educational tasks by local government units, 2016

Management in local self-government units, 2016

Selected aspects of cross-border cooperation of Polish local governments in the context of changes in European Union law, 2016

Consolidation of VAT settlements in local government units. Practical aspects of implementation and settlement of input VAT by the pre-factor method, 2017

Selected aspects of limiting the number of terms of office of municipal executive bodies, 2017

Precedence during public ceremonies, 2017

Tasks and competences of local self-government in the field of public order and citizens' safety, defence and fire and flood protection, 2017

Regulation of the use of the environment as a function of local government administration, 2018

One hundred years of self-government. One hundred years of independence, 2018

Słownik pojęć w administracji publicznej/ Dictionary of public administration, 2018

International Cooperation of Polish Cities. Experience and prospects for development, 2018

Selected Issues of the Legal Model of Planning Authority of a Commune, 2018

Public transport in satisfying the mobility of city inhabitants. Experience of municipalities, 2018

Savoir-vivre and elements of diplomatic protocol in local government activity - a short guide, 2018

Elements of diplomatic protocol, savoir-vivre and etiquette in the public activity of the self-government employee, 2019

Spa activity of Polish communes - selected issues, 2020

Three decades of local government experience, 2020

Development of low-carbon economy in communes as an instrument of air quality management, 2020

Among the Institute's full-time employees there are persons with academic titles and degrees, who are involved in the further development of the Publishing House.

The Programme Board of NIST Publishing:

dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Tomasz Czapla - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jan Fazlagić - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Mirosław Karpiuk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. Izabela Warwas - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Paweł Sobczyk - Uniwersytet Opolski

WE LOOK FORWARD TO COOPERATING WITH YOU!


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego