Strona główna » Informacje wydawnicze i procedura recenzji

Informacje wydawnicze i procedura recenzji

A+ A-
 

Kodeks Etyki Wydawniczej Wydawnictwa NIST

Zasady polityki redakcyjnej

 1. Polityka redakcyjna Wydawnictwa wynika ze swobody prowadzenia badań naukowych.
 2. Celem aktywności publikacyjnej jest prezentowanie tekstów w formie monografii, rozdziałów
  w monografii (m.in. w formie ekspertyz i innych opracowań o najwyższej jakości merytorycznej), dotyczących problematyki szeroko rozumianego samorządu terytorialnego.
 3. Redakcja przyjmuje teksty nie dyskryminując przedstawicieli żadnej grupy społecznej, które są zgodne z profilem Wydawnictwa oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 4. W procesie recenzji redakcja zwraca uwagę na jakość merytoryczną opracowań, rzetelność wykorzystywanych przez autorów źródeł oraz prezentowanych wyników badań własnych.
 5. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu wyeliminowania zjawiska plagiatyzmu i innych form naruszania własności intelektualnej i praw osób trzecich.
 6. Autor składa oświadczenie, że przedłożony artykuł jest utworem oryginalnym i samodzielnym oraz nie narusza praw osób trzecich. Cytaty, zapożyczenia, tabele i komentarze są opatrzone odpowiednimi przypisami. Wykluczane są zjawiska typu „ghostwriting” i „guest authorship”.
 7. Eliminowane są wszelkie konflikty interesów między członkami redakcji, autorami i recenzentami oraz pracownikami NIST.
 8. Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.
 9. Redakcja poddaje nadesłany tekst wstępnej ocenie, aby uznać, czy jest zgodny z profilem czasopisma, a także z wymaganiami zawartymi w Informacjach dla Autorów.
 10. Recenzja sporządzana jest w trybie „double-blind review”.
 11. Recenzentami są samodzielni pracownicy naukowi.
 12. W przypadkach, gdy opracowanie ma charakter ekspercki lub dotyczy specyficznej problematyki, Redakcja może powołać jako recenzenta osobę inną niż wskazanąw pkt. 11, posiadającą szczególne kwalifikacje do oceny opracowania.
 13. Dla zwiększenia transparentności i zapewnienia obiektywizmu recenzji stosowany jest formularz recenzji.
 14. Lista recenzentów w porządku alfabetycznym publikowana jest na stronie internetowej Wydawnictwa.
 15. Redakcja chroni dane osobowe.
 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego