NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line » Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 8 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 8 maja 2020 r.

A+ A-

Kontrola segregacji odpadów, a RODO - ekspert NIST wyjaśnia

- Gmina odpowiada za dopełnienie obowiązku należytej segregacji odpadów – przypomina dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, ekspert NIST. Na gminie ciąży odpowiedzialność prawna w przypadku niedopełnienia tego obowiązku. Nadzór w tym zakresie sprawują wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska. Każda gmina musi mieć regulamin zobowiązujący do selektywnej zbiórki: bioodpadów, papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Gmina określa dopuszczalny poziom niesegregowania odpadów. W niektórych gminach jest to 10 proc., innych 30 proc., a są też gminy, które nie dopuszczają żadnego marginesu tolerancji w ww. zakresie.

Brak segregacji lub nienależyta segregacja sprawia, że firma odpowiedzialna za wywóz jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu organowi wykonawczemu gminy (odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi), który wszczyna postępowanie konsekwencją czego może być nałożenie podwyższonej opłaty na właściciela nieruchomości. Warto wiedzieć, że w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pojęcie właściciela jest bardzo szerokie. To nie tylko właściciel sensu stricto, ale również współwłaściciel, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, użytkownik wieczysty lub inny podmiot zarządzający nieruchomością.

Jak mówi ekspert NIST, niektóre firmy instalują kamery w śmieciarkach, żeby zebrać odpowiedni materiał dowodowy. Warto podkreślić, iż na przeszkodzie kontrolowania śmieci nie stoją przepisy RODO. Wysokość podwyższonej opłaty za nieposegregowane odpady określa gmina na drodze uchwały. Nie może to być kwota mniejsza niż dwukrotność opłaty za wywóz posegregowanych odpadów, ale nie większa niż czterokrotność. Sankcja nie jest dożywotnia. Zgodnie z przepisami powinna być nałożona na miesiące podczas, których obowiązek selekcji nie został dopełniony.

- Czasem jest to kłopot, żeby ustalić, okres, który selekcja nie była prowadzona - mówi dr Jaworowicz-Rudolf, ekspert NIST.

 

Czy można uzyskać zwolnienie od segregacji odpadów w związku z epidemią koronawirusa? - ekspert NIST odpowiada

 

 

Nie ma automatycznego zwolnienia z obowiązku segregacji, w związku z epidemią,  natomiast jak informuje dr Jawoworicz-Rudolf, istnieje możliwość wystąpienia o zgodę do wojewody, np. z powodu problemów kadrowych firm wywożących odpady. Niektóre gminy wystąpiły z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku segregacji.

- Niektóre uzyskały zgodę, a inne nie, co pokazuje, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie - tłumaczy ekspert NIST.  

 

Ostatnia część szkolenia została poświęcona wytycznym Ministerstwa Klimatu ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane  do pojemnika na odpady zmieszane.

Natomiast jak informuje ekspert NIST do obowiązków gmin należy w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze (albo oznaczonych symbolem np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów  z gospodarstw domowych lub od osób z grup C. Ponadto niezbędne jest zapewnienie ich odbioru nie rzadziej niż co 7 dni. Oprócz tego na gminie ciąży obowiązek zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych do wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją. Gminy powinny również zadbać o  dezynfekcję pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady od osób (lub gospodarstw domowych) z grup C.

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie oficjalnej stronie Ministerstwa Klimatu https://www.gov.pl/web/klimat/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2

Po zakończeniu prelekcji, dr Jaworowicz-Rudolf odpowiadała na liczne pytania uczestników.

 

 

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego