NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca krajowa » Stosowanie e-Doręczeń przesunięte w czasie na 1 października 2024 r.

Stosowanie e-Doręczeń przesunięte w czasie na 1 października 2024 r.

A+ A-

19 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 grudnia o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2699). Wprowadza ona trzy następujące zmiany w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”:

1) zmiana art. 155 ust. 11 ustawy, który w dotychczasowym brzmieniu wskazywał, że komunikat Ministra Cyfryzacji określający termin stosowania e-Doręczeń nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. W nowym brzmieniu tego przepisu wskazuje się, że komunikat ten będzie określać termin nie wcześniejszy niż 30 marca 2024 r. i nie późniejszy niż 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że w najbliższych dniach pojawić powinien się nowy komunikat Ministra Cyfryzacji w tym przedmiocie;

2) uchylenie ust. 2 w art. 158 ustawy. Uchylenie tego przepisu będzie skutkowało brakiem wyłączenia stosowania ust. 1 tego przepisu (tj. art. 158 ustawy) w przypadku, gdy podmiot publiczny będzie miał już aktywny adres do doręczeń elektronicznych (ADE). W dotychczasowym brzmieniu tego przepisu ustawodawca przewidywał, że zmiany wprowadzone z dniem wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (tj. z dniem 5 października 2021 r.) w dwóch proceduralnych aktach prawnych (Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej – zwłaszcza w zakresie sposobu doręczania korespondencji nadawanej w toku postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy tych dwóch ustaw) – znajdują zastosowanie do podmiotów publicznych dopiero od dnia wskazanego w komunikacie Ministra Cyfryzacji, chyba że dany podmiot publiczny wcześniej aktywuje ADE. W praktyce oznaczało to, że podmioty publiczne, które zbyt wcześnie aktywowały swój ADE, musiały już z niego korzystać w odniesieniu do postępowań prowadzonych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Obecnie uchylenie tego przepisu powoduje, że stosowanie nowych przepisów dotyczących e-Doręczeń będzie obowiązkowe dopiero od dnia wskazanego w komunikacie Ministra Cyfryzacji;

3) zmiana art. 152 ust. 1 i ust. 2 ustawy poprzez dostosowanie obowiązku posiadania ADE przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG do zmiany z ww. pkt 1.

W wyniku ww. zmian dnia 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2764 ogłoszono komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Komunikatem tym Minister Cyfryzacji wyznaczył na 1 października 2024 r. nowy termin stosowania e-Doręczeń.

Więcej informacji na stronie

https://www.doradcasamorzadu.pl/6595-stosowanie-e-dor%C4%99cze%C5%84-przesuni%C4%99te-w-czasie-do-1-pa%C5%BAdziernika-2024-r.html


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego