NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Współpraca zagraniczna » WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY (GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 23.09.2020 r.

WORKING GROUP ON DEMOCRACY AND TECHNOLOGY (GT-DT), EUROPEAN COMMITTEE ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE (CDDG) Council of Europe, Strasburg, wideokonferencja, 23.09.2020 r.

A+ A-

Posiedzenie otworzył przewodniczący – pan Almir Šahović, który powitał stałych uczestników i zaproszonych gości oraz zaprezentował agendę. Agenda posiedzenia została przyjęta. Przedstawiciele Sekretariatu omówili krótko działanie platformy Kudo, zaznaczając, że zdalna formuła spotkania wynika z konieczności wprowadzenia obostrzeń przez Radę Europy w związku z COVID 19. Zachęcono do szczególnej aktywności na spotkaniu, zauważając, że zdalna dyskusja jest trudna do moderowania. Przypomniano, że na poprzednim spotkaniu GT-DT poinformowano o utworzeniu wspólnej przestrzeni w Internecie, utworzonej by przechować, dzielić i udostępniać dokumenty wypracowane przez Radę, jej komitety, grupy robocze i kraje członkowskie. Jednocześnie poinformowano, że bieżące spotkanie GT-DT wyjątkowo ma jednodniową formułę, co wynika z braku wolnej przestrzeni na platformie Kudo. Następne spotkanie będzie miało formułę dwudniową. W kolejnej części spotkania szczegółowo omówiono agendę i zaznaczono, że podany w niej czas poszczególnych dyskusji i prezentacji ma orientacyjny charakter. Sekretariat krótko zrelacjonował ostatnie wydarzenia w innych organach Rady Europy. Aktualne informacje na temat rozwoju sytuacji w CAHAI przedstawił pan Peter Andre, sprawozdawca CDDG.

Kolejną część spotkania poświęcono dyskusji nt. wpływu transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządzenie. Paul Rowsell zaprezentował krótko podręcznik o e-demokracji, zaakceptowany na posiedzeniu plenarnym CDDG. Podręcznik został uznany za bardzo praktyczny z uwagi na prezentowane w nich case studies i wskazanie minimalnych standardów traktowanych jako wytyczne dla poszczególnych krajów. W dyskusji sformułowano potrzebę dodania kolejnych case studies do treści podręcznika. Peter Andre zrelacjonował krótko prace CAHAI nad możliwościami zastosowania sztucznej inteligencji w administracji publicznej. Paul Rowsell zapytał, czy CAHAI przewiduje stworzenie nowych instrumentów prawnych dla AI, czy raczej modyfikację istniejących przepisów? Peter Andre odpowiedział, że opracowane zostaną głównie instrumenty soft law. Dodatkowo, nie ma jednej wspólnej definicji AI, zatem pierwszym istotnym zadaniem będzie właśnie wypracowane takiej definicji oraz modelu wyjaśniającego powiązania między dobrym rządzeniem i sztuczną inteligencją.

W dalszej części spotkania zaprezentowano wstępny projekt raportu dotyczącego analizy wpływu transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji i zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, na demokrację i dobre rządzenie. Omówiono szczegółowo strukturę raportu wg jego rozdziałów i wytypowano dalsze kierunki prac nad raportem. Podkreślono znaczenie zagrożenia ekskluzją cyfrową, co dotyczy szczególnie grup wrażliwych ze względu na wiek, poziom kompetencji cyfrowych, czy miejsce zamieszkania. Dodatkowo, e-demokracja ma oznaczać szerokie partnerstwo międzysektorowe, tak, by jej narzędzia i mechanizmy były przyjazne dla mieszkańców. Należy także uwzględnić uwarunkowania wynikające z kryzysu pandemicznego.  Prace GT-DT mają przyczynić się do rozwoju raportu oraz dalszych badań nad e-demokracją, z uwzględnieniem powyższych czynników. Raport ten w dużej mierze opiera się na dyskusjach przeprowadzonych na pierwszym posiedzeniu grupy roboczej, w tym na dodatkowych istotnych dokumentach. Uwzględniono w nim również ostatnie wydarzenia na szczeblu UE, OECD i ONZ.

W kolejnej części obrad głos oddano ekspertom. Pan Peter Wolf z IDEA International, przedstawił prezentację pt., "Mikrotargetowanie w kampaniach politycznych: stan bieżących debat". Pani Ines Mergel, profesor administracji publicznej w Katedrze Polityki i Administracji Publicznej (University of Konstanz), przedstawiła prezentację pt., “Cyfrowa transformacja administracji publicznej: najlepsze praktyki i trendy".

Profesor Mergel podkreśliła w dyskusji, że zdolność używania technologii w sektorze publicznym jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych krajach. Może to wynikać z różnych systemów biurokracji. Brakuje też ukształtowanych podstaw prawnych, systemy w niektórych krajach są budowane w zasadzie od podstaw. Jednak właściwym jest analizowanie nie tylko deficytów i zagrożeń wynikających z e-demokraji, ale upowszechnianie wiedzy o jej zaletach i zastosowaniach.

Data i miejsce kolejnego posiedzenia

Następne posiedzenie odbędzie się w dniach 21-22.10. 2020 r., najprawdopodobniej w formie wideokonferencji.

Przewodniczący ad interim podziękował uczestnikom i zamknął posiedzenie.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego