NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz.U. 2021 poz. 1466)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz.U. 2021 poz. 1466)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Zgodnie z rozporządzeniem komendanci straży gminnej i komendanci jednostek organizacyjnych Policji realizują współpracę w szczególności przez:

1) organizowanie okresowych (nie rzadziej niż raz na kwartał) spotkań w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;

2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań;

3) organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań;

4) wyznaczenie strażników gminnych i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów.

  • W myśl rozporządzenia:

1) właściwy terytorialnie komendant Policji realizuje współpracę ze strażą gminną również przez:

  1. a) udzielenie wsparcia w czynnościach, w których siły straży gminnej są niewystarczające;
  2. b) zapewnienie, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub komendanta straży gminnej, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników gminnych;

2) Komendanci straży gminnych oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami - zbiorcze informacje z obszaru województwa komendant wojewódzki Policji składa do końca lutego każdego roku wojewodzie.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001466

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego