NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2021 poz. 1373)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2021 poz. 1373)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów („PRG”);

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:

a) tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,

b) tryb udostępniania danych z PRG.

  • W myśl rozporządzenia w PRG gromadzi się informacje dotyczące:

1) przebiegu:

a) granic państwa,

b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,

d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,

e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:

– sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,

– wojewódzkich sądów administracyjnych,

f) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,

g) granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

– Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych

oraz komisariatów,

– Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),

– Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,

– szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,

h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej:

– archiwów państwowych,

– urzędów skarbowych,

– izb administracji skarbowej,

– urzędów celno-skarbowych,

– nadleśnictw,

– regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

– zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

– regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

– urzędów morskich,

– urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,

i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,

j) granic portów i przystani morskich,

k) granic red,

l) morskiej linii brzegowej,

m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,

p) granic morskich wód wewnętrznych,

q) granic strefy przyległej;

 

2) pól powierzchni:

a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,

d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

– morskich wód wewnętrznych,

– morza terytorialnego,

– wyłącznej strefy ekonomicznej,

– strefy przyległej;

3) adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;

4) nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e–h rozporządzenia;

5) oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001373

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego