NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 683)

Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 683)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej podstawę prawną do prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
  • Zgodnie z ustawą ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw rodziny i powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego.
  • Ustawa nakłada na powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązek wsparcia ośrodków pomocy społecznej albo innych jednostek organizacyjnych gminy przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego.
  • Powiatowe centrum pomocy rodzinie będzie obowiązane do zapewnienia pomocy prawnej, organizacyjnej i psychologicznej opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim,
  • Ustawa ponadto wprowadza regulację zgodnie z którą jeśli opiekunem tymczasowym dziecka zostanie ustanowiona osoba, która na terytorium Ukrainy, przed przybyciem z tym dzieckiem do Polski, sprawowała pieczę zastępczą nad tym dzieckiem, to wniosek o takie świadczenia jak np. świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, czy świadczenie dobry start, w imieniu opiekuna tymczasowego, będzie składał starosta lub inna osoba upoważniona przez starostę będąca pracownikiem starostwa lub innej jednostki organizacyjnej powiatu;

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000683

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego