Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2161)

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 2161)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Ustawa określa zasady:
1) działania Funduszu Dróg Samorządowych,
2) gromadzenia środków Funduszu,
3) udzielania dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu.
• Celem ustawy jest zmiana w sposobie i zakresie finasowania inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
• Zadaniem Funduszu jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych (zadania powiatowe i gminne), a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadania mostowe).
• Fundusz będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym (zadania obronne).
• Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
• Główne źródła finansowania Funduszu to:
1) wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie;
2) dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie;
3) dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie minister właściwy do spraw transportu;
4) wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
5) wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
6) odsetki od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
7) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
8) wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;
9) dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
10) wpływy z innych środków publicznych;
11) wpływy z innych tytułów.
• Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na zadania powiatowe i gminne jest uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód własny danej jednostki samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinasowania, maksymalnie do kwoty 80% kosztów realizacji zadania.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002161

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego