NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Czy samorządy są gotowe na współfinansowanie projektów unijnych? - Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Czy samorządy są gotowe na współfinansowanie projektów unijnych? - Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

A+ A-

Wyniki badania pokazują, że problemy z zapewnieniem wkładu własnego może mieć 18-35% samorządów. Największe problemy z zapewnieniem wkładu własnego przewidywane są dla miast na prawach powiatu, a w nieco mniejszym stopniu również dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (określone jako Obszary Strategicznej Interwencji w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Powodem trudności finansowych zarówno miast na prawach powiatu, jak i miast średnich tracących funkcje jest m.in. wysoki poziom zadłużenia, jeden z najniższych wskaźników nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami a wydatkami, która może być spożytkowana na cele inwestycyjne) oraz najniższy wskaźnik samofinansowania, który świadczy o możliwościach finansowania inwestycji środkami własnymi.

Zdaniem autorów badania, aby przeciwdziałać problemom z finansowaniem projektów unijnych i minimalizować liczbę JST, które mogą mieć problemy z inwestycjami, należy kontynuować trendy inwestycyjne z poprzedniej perspektywy, przy jednoczesnym przyspieszeniu wzrostu dochodów oraz odpowiednio ograniczanym tempie wzrostu wydatków w tych JST, w których występują problemy z zadłużeniem. Realizacja takiego scenariusza wymagałaby konsekwentnej realizacji przez JST programów oszczędnościowych, które są procesem długotrwałym, wymagającym wysokich kompetencji analitycznych i zarządczych, a także osiągnięcia decyzyjnego konsensusu.

Badanie wykazało również, że krajowy wkład niezbędny do współfinansowania projektów unijnych JST w latach 2021-2029 może wynieść łącznie 66 mld zł, z czego na gminy przypada 37% (24 mld), na miasta na prawach powiatu 32% (21 mld), na województwa 25% (16 mld), a na powiaty zaledwie 6% (4 mld). Wielkość wkładu przypadająca na poszczególne typy JST odzwierciedla zróżnicowanie realizowanych przez nie zadań oraz przyjęte priorytety inwestycyjne. Na poziomie regionów najwyższe wartości zapewnienia wkładu własnego przypadają na warszawski stołeczny - 7,1 mld zł , województwo śląskie - 5,8 mld zł  i województwo małopolskie - 5,7 mld zł.

 

Więcej infromacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/czy-samorzady-sa-gotowe-na-wspolfinansowanie-projektow-unijnych


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego