NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Projekt „Cykl działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego".

Projekt „Cykl działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego".

A+ A-


Projekt „ „Cykl działań edukacyjnych dotyczących wykorzystania inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego".

 

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  66 000,00 zł

Całkowita wartość projektu:  67 000,00 zł

Termin realizacja zadania: V – XI 2023

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy 351/EE/J/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Koncepcja inteligentnego miasta (Smart City) rozwinęła się pod koniec XX wieku. Obecnie zainteresowanie jej wdrażaniem systematycznie wzrasta, o czym świadczy nie tylko rosnąca liczba badań i publikacji w tym obszarze, a także liczba praktycznych wdrożeń inteligentnych rozwiązań miejskich.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego spowodował konieczność uzupełnienia koncepcji Smart City o zagadnienia ekologiczne w duchu Eco City. Zmiany klimatyczne i terytorialna koncentracja rozwoju gospodarczego spowodowały, że działania proekologiczne stały się we współczesnym świecie jednym z głównych celów rozwojowych. Świadczą o tym podstawowe cele tzw. Pakietu 20-20-20zaproponowanego przez Komisję Europejską narzucające: redukcję emisji Co2 o 20% w roku 2020 w porównaniu z 1990 r., wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5% do 20% w 2020r. (dla Polski – wzrost z 7 do 15%) oraz zwiększenie efektywności energetycznej  w 2020 r. o 20%.

Konieczność wprowadzenia nowego modelu miasta, opartego na przesłankach zrównoważonego rozwoju, posługującego się nowymi narzędziami zarządzania, jest wymuszana coraz silniej zaznaczającymi się zmianami klimatycznymi. Związane z tymi procesami pogłębiające się zanieczyszczenie powietrza, podnoszenie się poziomu wód, zagrożenia wynikające z nieefektywnej gospodarki wodami opadowymi i wiele innych, nakłada na nowe struktury miejskie wysokie wymagania. W tym kontekście ekologia urbanistyczna staje się w dzisiejszych warunkach nie tyle wyborem, co koniecznością. Ekologiczny model miasta staje się modelem nadrzędnym, wykorzystującym elementy innych modeli, w tym zdobycze technologiczne, oparte na idei Smart City. Filozofia Eco City miasta ekologicznego zmierza do maksymalnej redukcji wpływu struktury miejskiej na krajobraz naturalny, przy założeniu, iż dopuszcza się działania interwencyjne, a nie jedynie prewencyjne.

Aktualnie jednym z kluczowych priorytetów w rozwoju inteligentnych miast jest dbałość
o środowisko naturalne, która przejawia się nie tylko w bieżących działaniach samorządu terytorialnego na rzecz monitorowania i zapobiegania zanieczyszczeniu ekosfery miejskiej, ale także w inicjatywach o charakterze perspektywicznym, które mają zagwarantować przyszłym pokoleniom możliwość korzystania z inteligentnej infrastruktury miejskiej.

 

Do takich działań w szczególności należy:

 • ograniczanie niskiej emisji poprzez implementację i dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii
 • wspieranie ekomobilności
 • wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Główne zasady idei zrównoważonego rozwoju miasta w oparciu o koncepcję Eco City odnoszą się w szczególności do następujących pojęć i oczekiwań mieszkańców wobec samorządu:

 • klimat – miasto dopasowane do lokalnych warunków klimatycznych i geograficznych
 • samowystarczalność energetyczna – odnawialna energia przy zredukowanej lub wyeliminowanej emisji Co2
 • miasto bezodpadowe – funkcjonowanie miasta oparte na zamkniętej pętli surowcowej
 • gospodarka wodą – zamknięte zarządzanie zasobami wodnymi, lepsza jakość wody, zmniejszone zużycie wody, magazynowanie deszczówki
 • krajobraz i bioróżnorodność – miasto zintegrowane z krajobrazem, minimalizacja efektów miejskiej wyspy ciepła, m.in. poprzez pokrycie budynków roślinnością; maksymalizacja powierzchni zadrzewionej, pasy zieleni wokół przestrzeni zurbanizowanej; „zielone nawierzchnie” parkingów i podjazdów
 • zrównoważony transport i dobra przestrzeń publiczna – miasto ekomobilności opartej na transporcie publicznym, niskoemisyjnym (w tym: lekka kolej, tramwaj, publiczne rowery); sieć przestrzeni publicznych zapewniająca przestrzenną spójność; integracja ruchu pieszego i rowerowego i tworzenie przyjaznej dla tych form transportu przestrzeni; zintegrowany i zoptymalizowany (pod względem udziału różnych form transportu) system transportu zbiorowego i ekologicznego transportu indywidualnego.

 

Wyzwania te dotyczą również samorządów województwa łódzkiego, które planują rozwój miast z sukcesem wykorzystują elementy koncepcji Eco City.

W ramach zadania zaplanowano:

 • bezpłatną konferencję
 • wydawnictwo pokonferencyjne
 • relację z konferencji w dniu 19 czerwca 2023 r. nt. Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań z obszaru Eco City przez jednostki samorządu terytorialnego
  w województwa łódzkiego”
 • audycję telewizyjną poświęconą jst, które wykorzystują inteligentne rozważana z obszaru Eco City.

Możliwość skonfrontowania praktycznych rozwiązań z doświadczeniami płynącymi
z funkcjonowania samorządu terytorialnego stanowić będzie realną pomoc dla samorządowców


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego