NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Ukazał się jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

A+ A-

Fundusz sołecki to środki finansowe zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. O wydatkowaniu pieniędzy decydują mieszkańcy danego sołectwa podczas zebrania wiejskiego. Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot. Chodzi m.in. o określenie formularzy na których wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast przekazują właściwemu wojewodzie informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W załączniku do rozporządzenia określono też wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z tabelą umieszczoną we wzorze wójt, burmistrz, lub prezydent miasta musi określić m.in. kwotę wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest składany wniosek. Kwota ta nie może być wyższa niż kwota środków przypadających na sołectwa.

Zgodnie z rozporządzeniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta na przesłanie właściwemu wojewodzie wniosku o zwrot środków ma czas do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków. Zwrot wydatków na rachunek budżetu gminy następuje do 31 sierpnia.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego