NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Szkolenia on-line

Szkolenia on-line


Szkolenie on-line - „Wszczęcie postępowania przed organami administracji publicznej” - 9 lipca 2020 r.

9 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line szkolenie on-line nt. „Wszczęcie postępowania przed organami administracji publicznej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk, radca prawny wyjaśnił różnice między wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, a skargą lub petycją. Omówił również sposób wniesienia i treść podania. Nie zabrakło również kwestii stron postępowania administracyjnego i praktycznych skutków błędnego jej ustalenia, a także prawidłowego pouczenia strony przy „pierwszym kontakcie”.

Szkolenie on-line - „Rola i zadania przewodniczącego w działalności rad i sejmików w samorządach” - 8 lipca 2020 r.

8 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Rola i zadania przewodniczącego w działalności rad i sejmików w samorządach” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.Prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m. in. pozycję przewodniczącego rad w ustawach ustrojowych samorządu. Zaprezentował również katalog kompetencji przewodniczących organów stanowiących, a także nowe kompetencje przewodniczącego rady sejmiku w kadencji 2018-2023. Szkolenia zakończyło się omówieniem wybranych problemów związane z realizacją nowych uprawnień ustawowych.

Szkolenie on-line - „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko” - 7 lipca 2020 r.

7 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”, którego organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia Prowadzącym - dr Kazimierz Pawlik omówił m.in zasady mające wpływ na świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, obowiązki urzędu w obszarze świadczenia usług elektronicznych, sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych oraz nowy sposób doręczania dokumentów elektronicznych w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.

Szkolenie on-line - „Reglamentacja usuwania drzew i krzewów” - 3 lipca 2020 r.

3 lica 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Reglamentacja usuwania drzew i krzewów” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 3 lipca br. Prowadząca dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf wymieniła podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Szkolenie on-line - „Czynności procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym” - 3 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Czynności procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 3 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Szkolenie on-line - „Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji w procedurze rozpoznawania spraw wpływających do rad i sejmików” - 2 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji w procedurze rozpoznawania spraw wpływających do rad i sejmików”, które odbędzie się 2 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 1 lipca 2020 r.

1 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Szkolenie on-line - „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego” - 30 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego”. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: warunki udziału w postępowaniu jako właściwości wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do zasobów wykonawcy, warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do statusu wykonawcy, zapewnienie aktualności właściwości wykonawcy na etapie realizacji zamówienia publicznego. Szkolenie online poprowadził dr Maciej Lubiszewski.

Szkolenie on-line - „Krajowy System Bezpieczeństwa - dobre praktyki w jednostce samorządu terytorialnego” - 29 czerwca 2020 r.

29 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Krajowy System Bezpieczeństwa - dobre praktyki w jednostce samorządu terytorialnego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: ograniczone zaufanie wobec podmiotów zewnętrznych i użytkowanych przez nie systemów, ochrona “w głąb” (ang. Defense in depth), czyli warstwowość zabezpieczeń i ich spójność pionowa i pozioma - casus Linii Maginota, „najsłabsze ogniwo” (ang. Weakest link in the chain), czyli każdy system jest tak bezpieczny, jak jego najsłabiej chroniony element oraz korzystanie z doświadczeń (ang. Learn from experience). Szkolenie poprowadził dr Krzysztof Świtała.

Szkolenie on-line - „Odpowiedzialność finansowa JST ponoszona w postępowaniu sądowo-administracyjnym - zagadnienia praktyczne” - 26 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Odpowiedzialność finansowa JST ponoszona w postępowaniu sądowo-administracyjnym - zagadnienia praktyczne” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący dr Kazimierz Pawlik omówił m.in: istotę odpowiedzialności sądowo-administracyjnej, obowiązki organów JST w związku z wpłynięciem skargi, odpowiedzialność za nieterminowe przekazanie skargi oraz akt sprawy. Zaprezentował również przesłanki orzeczenia grzywny w sprawach ze skarg na bezczynność. Na koniec poruszona została kwestia zasad odpowiedzialności za wynik sporu sądowo-administracyjnego i finansowe konsekwencje niewykonania wyroku sądowego.

Szkolenie on-line - „Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego - Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Krajowe Ramy Interoperacyjności i RODO” - 26 czerwca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego - Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, Krajowe Ramy Interoperacyjności i RODO”, które odbędzie się 26 czerwca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Krzysztof Świtała.

Szkolenie on-line - „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” - 25 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 60 urzędników. Prowadząca dr hab. Małgorzata Ganczar zapoznała uczestników z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych. Omówiła również m. in. różnice między pracą zdalną, a telepracą. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani m.in. z kwestią szacowania ryzyka naruszenia ochrony danych w pracy zdalnej, obowiązkami pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem pracy zdalnej oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej.

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym” - 24 czerwca 2020 r.

24 czerwca 20202 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zapoznali się z charakterem prawnym instytucji doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym oraz prawami i obowiązkami adresatów korespondencji. Omówiona została również wadliwość doręczenia zastępczego i jego wpływ na skuteczność tej czynności, a także skutki prawne doręczenia zastępczego w sytuacji zmiany adresu miejsca zamieszkania. Szkolenie poprowadził dr Mariusz Paradowski.

Szkolenie on-line - „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego” - 23 czerwca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego”, które odbędzie się 23 czerwca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Szkolenie on-line - „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kluczowe zagadnienia prawne” - 22 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - kluczowe zagadnienia prawne” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. W wydarzeniu wzięło udział prawie 60 urzędników samorządowych. Prowadzący dr hab. Maciej Nowak, radca prawny, omówił m.in.: kwalifikację inwestycji celu publicznego, zasady kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa , kwestię dostępu inwestycji do drogi publicznej oraz zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Szkolenie on-line - „Operatorzy usług kluczowych w jednostce samorządu terytorialnego” - 19 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online „Operatorzy usług kluczowych w jednostce samorządu terytorialnego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prelegent, dr Krzysztof Świtała, omówił m.in.: definicje i regulacje prawne oraz struktura dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa, wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym i audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego.

Szkolenie on-line - „Praktyka rozpatrywania nadzwyczajnych środków odwoławczych przed organami JST” - 18 czerwca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Praktyka rozpatrywania nadzwyczajnych środków odwoławczych przed organami JST”, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 18 czerwca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 18 czerwca w godz. 13.00 - 15.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Szkolenie on-line - „Zmiany w prawie budowlanym” - 17 czerwca 2020 r.

17 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Zmiany w prawie budowlanym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania zostały omówione m.in: obszar oddziaływania obiektu, krąg podmiotów w postępowaniu budowlano-prawnym, projekt techniczny jako część projektu budowlanego oraz legalizacja samowoli budowlanej.

Szkolenie on-line - „Funkcjonowanie i zasady planowanego powrotu do urzędów w świetle obostrzeń wynikających z epidemii” - 16 czerwca 2020 r.

16 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line - „Funkcjonowanie i zasady planowanego powrotu do urzędów w świetle obostrzeń wynikających z epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Zajęcia poprowadził dr Dariusz Stopczyk, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa łódzkiego. Prelegent omówił m.in. organizację punktów przyjęć interesantów w świetle Covid-19, realne zagrożenia, aktualne wytyczne dot. stanowisk pracy, zasady stosowania środków ochrony osobistej wymogi a codzienność zawodowa oraz rodzaje ochron osobistych i ich skuteczność.

1-20   ...   581-600   601-620   621-640   641-660   661-680   681-681  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego